TOYOTA HÙNG VƯƠNG TỔ CHỨC NGÀY HỘI "TRI ÂN KHÁCH HÀNG"
})();