Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc có cần thiết cho xe không?
})();