Cách tránh đạp nhầm chân ga mà các lái xe thường gặp phải.